Regulamin pola namiotowego

Regulamin pola namiotowego SunCity – Sunrise Festival 2023

 1. Postanowienia ogólne:

  1.Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: Sunrise Festival 2023, która odbędzie się w dniach 21-24 lipca 2023 roku, z okresem działania pola namiotowego w dniach 20 lipca 2023 godz. 12:00 do 24 lipca 2023 godz. 20:00 w Kołobrzegu, Lotnisko – Bagicz, (zwanej dalej: Imprezą), tj. przez: MDT Production sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000499859, (zwaną dalej: Organizatorem).
  2.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom przebywającym na terenie pola namiotowego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie pola namiotowego i korzystania przez nie z terenu wydzielonego na obszar pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na terenie pola namiotowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu.
  4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  Bilet oznacza jednorazowe uprawnienia określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu lub dniach, na określony obszar. Bilet podlega wymianie na Opaskę przed pierwszym wejściem na teren Miasteczka Festiwalowego w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  Opaska oznacza kolorowa opaskę dotycząca indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu – dzień/dni Festiwalu). Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Opaski powoduje utratę jej ważności. Zakazane jest odstępowanie Opaski osobom trzecim.
  Służby informacyjne oznaczają osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Festiwalu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Miasteczku Festiwalowym, w tym na Terenie Festiwalu, w szczególności informując o przyjętych przez Organizatora rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
  Służby Porządkowe oznaczają powołane przez Organizatora osoby agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pola namiotowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren pola namiotowego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
  Recepcja Terenu Pola Namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora punkt w którym osoby korzystające z pola muszą się zameldować w dniu przyjazdu i wymeldować jeśli wymaga tego standard pola z jakiego korzysta Uczestnik.
  Obsługa Terenu Pola Namiotowego oznacza osoby wyznaczone przez Organizatora upoważnione do prowadzenia Recepcji Terenu Pola Namiotowego, podejmowania działań mających na celu zachowanie porządku organizacyjnego Pola Namiotowego określonego w niniejszym Regulaminie oraz dbałości o bezpieczeństwo osób i mienia na Terenie Pola Namiotowego przy wsparciu Służb Porządkowych i Informacyjnych.
  Teren Pola Namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment terenu Lotniska – Bagicz, na którym znajduje się pole namiotowe lub inne miejsce, na które pole namiotowe może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą. Granice pola namiotowego wyznaczają płoty lub barierki tymczasowe.
  Uczestnik oznacza osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie ważnego, imiennego Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie osoba pełnoletnia powyżej 18-tego roku życia.

  II. Wstęp na pole namiotowe:

  1. Wstęp na Teren Pola Namiotowego jest płatny, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu nieuszkodzoną i w odpowiednim kolorze Opaskę umocowaną trwale na ręku.
  2. Każdy Uczestnik przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości odpowiednim dokumentem ze zdjęciem oraz zameldowaniem się w Recepcji Terenu Pola Namiotowego.
  3. Każde wejście/wyjście z Terenu Pola Namiotowego musi być potwierdzone przez Uczestnika poprzez okazanie Opaski na bramkach kontrolnych.
  4. Na Terenie Pola Namiotowego wyodrębnione są następujące typy powierzchni:
  a) pole typu STANDARD o powierzchni użytkowej max. 3×3 m (namiot we własnym zakresie)
  b) pole typu PREMIUM o powierzchni użytkowej max. 6×6 m (w tym namiot Sunrise)
  c) pole typu VIP o powierzchni rekreacyjnej max. 5×5 m i przy tym 25m2 (namiot Sunrise)
  5. Przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego Uczestnik w Recepcji Terenu Pola Namiotowego otrzymuje możliwość wyboru miejsca na wykupionym typu pola. Obsługa Terenu Pola Namiotowego, Służby Informacyjne lub Porządkowe, w imieniu Organizatora, ze względów bezpieczeństwa innych osób przebywających na Terenie Pola Namiotowego lub potrzebę zachowania porządku organizacyjnego Pola Namiotowego, może nakazać Uczestnikowi zmianę zajętego miejsca w ramach wybranego typu pola.
  6. Zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego w Recepcji Terenu Pola Namiotowego rozpoczyna się w czwartek 20 lipca 2023 roku o godzinie 12.00 a kończy się w piątek 21 lipca 2023 o godzinie 22.00. Organizator zastrzega, iż po zakończeniu zakwaterowania we wskazanym wyżej terminie, zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego nie będzie dostępne, bez prawa do żądania od Organizatora zwrotu środków finansowych lub jakiegokolwiek odszkodowania.
  7.Warunkiem zakwaterowania w strefie PREMIUM lub VIP na Terenie Pola Namiotowego jest uiszczenie na rzecz Organizatora, przy zakwaterowaniu, kaucji płatnej w gotówce tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń namiotu Sunrise wyrządzonych przez Uczestników. Kaucja zostanie zwrócona przez Organizatora przy wykwaterowaniu po potwierdzeniu braku szkód. W przeciwnym razie Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę kaucji na pokrycie szkód wyrządzonych przez Uczestników.
  8. Obowiązuje bezwzględny zakaz nocowania w pojazdach pozostawionych na parkingu przyległym do Terenu Pola Namiotowego oraz w pojazdach zaparkowanych na terenie całego osiedla Podczele. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Organizator ma prawo nałożyć na osobę naruszającą ten zakaz karę finansową w wysokości do 10,000zł (dotyczy parkingu przyległego do Terenu Pola Namiotowego jak i samego Terenu Pola Namiotowego).
  9. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego lub wydalić z Terenu Pola Namiotowego, z jednoczesnym anulowaniem prawa wstępu na teren Imprezy do końca jej trwania:
  a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. II. par. 1-2 Regulaminu,
  b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, przy czym w przypadku napojów alkoholowych z wyjątkiem dozwolonej ilości określonej w niniejszym Regulaminie,
  d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  e) osobie dopuszczającej się aktów wandalizmu, niszczenia mienia Organizatora lub osób trzecich,
  f) osobie naruszającej nietykalność cielesną lub dobra osobiste innych Uczestników, Organizatora lub wszelkich innych osób trzecich.
  10. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego oraz wydalić z Terenu Pola Namiotowego osoby:
  a) nie posiadające Opaski,
  b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  c) nie posiadające dokumentu tożsamości,
  d) niepełnoletnie,
  e) które dopuściły się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zakłóciły porządek publiczny.
  11. Ocena przesłanek, o których mowa w pkt. 8-9 powyżej oraz ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego jak i samego Organizatora.

  III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie pola namiotowego:

  1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Pola Namiotowego oraz porządek na Terenie Pola Namiotowego w okresie jego działania opisanym w pkt. I. par.1 niniejszego Regulaminu, poprzez m.in.:
  a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  b) udostępnienie pomocy medycznej czynnej 24h/dobę oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  2. Organizator zapewnia udogodnienia dla Uczestników uprawnionych do wstępu na Teren Pola Namiotowego:
  a) parking (poza Terenem Pola Namiotowego) dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t (wyłączając z tego pojazdy typu camper, na parkowanie których obowiązuje bezwzględny zakaz) – opłata za każdy wjazd w zależności o typu prakingu wynosi 50PLN/pojazd/dzień,
  b) płatny depozyt – w ograniczonej ilości, dostępny wg pierwszeństwa (więcej informacji na stronie Organizatora),
  c) węzły sanitarne (umywalki, toalety) oraz bezpłatne prysznice,
  d) punkty gastronomiczne w określonych godzinach:
  – kuchnia polska (śniadania, pełen serwis obiadowy)
  – fast food (zapiekanki, hot-dogi, frytki, kebab, burger, drób)
  – grill
  – kawiarnia (słodkości, kawa, herbata)
  – bar (piwo, kawa, herbata, napoje zimne).
  3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Festiwalu.
  5. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionych przez Organizatora udogodnień i infrastruktury wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
  6. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku Opaskę. Brak Opaski lub posiadanie zerwanej/uszkodzonej Opaski jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Pola Namiotowego. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Opaski (na Terenie Pola Namiotowego), Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Obsługi Terenu Pola Namiotowego wraz z uszkodzoną Opaską, w celu jej wymiany na nową. Wymianie podlegają wyłącznie Opaski uszkodzone na Terenie Pola Namiotowego. Samowolne opuszczenie Terenu Pola Namiotowego z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia Obsługi Terenu Pola Namiotowego oraz Służb Porządkowych Pola Namiotowego jest równoznaczne z rezygnacją przebywania na Terenie Pola Namiotowego.
  7. Na Terenie Pola Namiotowego zabrania się:
  a) palenia ognisk;
  b) używania otwartego ognia w namiotach;
  c) rozstawiania namiotów poza zatwierdzonymi lub udostępnionymi przez Organizatora powierzchniami;
  d) używania butli gazowych;
  e) grillowania;
  f) podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  g) zakłócania porządku; obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i hałasowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z Pola Namiotowego przez innych Uczestników;
  h) niszczenie infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Pola Namiotowego itp.;
  i) zaśmiecania Terenu Pola Namiotowego;
  j) wnoszenia napojów alkoholowych, z wyjątkiem zakupionych na terenie miasteczka festiwalowego SunCity;
  k) wnoszenia żywności, z wyjątkiem przekąsek w postaci słodyczy, chipsów, paluszków itp.;
  l) wnoszenia napojów bezalkoholowych, z wyjątkiem napojów w opakowaniach plastikowych lub aluminiowych w ilości 6 sztuk o pojemności 2l/szt. jednorazowo na osobę przy zakwaterowaniu;
  m) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
  n) wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Pola Namiotowego, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów;
  o) wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych, motocykli oraz wszelkich innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych;
  p) wnoszenia i posiadania materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju broni,
  r) prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na Terenie Pola Namiotowego,
  s) wnoszenia tzw. „selfie stick”.
  8. Organizator ustala bezwzględną ciszę nocną w godzinach 5.00 – 9.00.
  9. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w czasie działania Pola Namiotowego, mogących stwarzać zagrożenie podtopienia namiotów znajdujących się na Terenie Pola Namiotowego, które zostały rozstawione przez Uczestników, Organizator wyraża zgodę na kopanie dołków i rowów odwadniających, pod warunkiem, że Uczestnik doprowadzi uprzednio zmodyfikowany teren do stanu pierwotnego, przed upływem okresu, w którym Uczestnik ma zezwolenie na wstęp na Teren Pola Namiotowego.
  10. Służby Porządkowe i Informacyjne lub Obsługa Terenu Pola Namiotowego legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Pola Namiotowego, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
  b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
  d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  11. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  a) ręczne wykrywacze metalu,
  b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
  12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Namiotowego członek Służb Porządkowych lub Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważną Opaskę.
  13. Służby Porządkowe uprawnione są w uzasadnionych i przewidzianych prawem przypadkach do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
  14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Pola Namiotowego jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Pola Namiotowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z Terenu Pola Namiotowego.
  15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
  16. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Pola Namiotowego, przebywania na nim lub osobom usuniętym z Terenu Pola Namiotowego zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub jakiekolwiek odszkodowanie.
  17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe osobom przebywającym na Terenie Pola Namiotowego poprzez zapewnienie, że:
  a) pracownicy Obsługi Terenu Pola Namiotowego, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  18. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody.

  IV. Postanowienia końcowe:

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola Namiotowego przedmioty.
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a) na stronie internetowej: sunrisefestival.pl
  b) przy wejściach na Teren Pola Namiotowego.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Festiwalu Sunrise Festival 2023 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W sprawach spornych, w tym nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzja Organizatora, wydana zgodnie z przepisami prawa, jest wiążąca i ostateczna.
  5.Organizator zastrzega, iż odwołanie Imprezy jest jednoznaczne z odwołaniem organizacji Pola Namiotowego.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie:
  a) w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
  b) w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mających znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Pola Namiotowego;
  c) ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, mające miejsce po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.
  7. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.