Regulamin

This post is also available in: enEnglish

\

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży biletów Sunrise Festival 2023

Internetowy system umożliwia rejestrację Użytkownika, założenie indywidualnego konta, korzystanie z pełnej funkcjonalności konta, w tym zakup biletów na imprezę masową Sunrise Festival 2023 organizowaną przez MDT Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu bilety.sunrisefestival.pl. Early bird od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2022. W przypadku wyprzedania wszystkich pul, bilety nie będą dostępne w regularniej sprzedaży. Sprzedaży regularna biletów rozpoczyna się  od 1 marca 2023 roku do 24 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Sprzedaż na miejscu Kołobrzegu w wyznaczonych punktach począwszy od 19 lipca 2023 roku do 24 lipca 2023 roku.

Administratorem systemu w ramach serwisu jest Organizator.

Definicje

1. Organizator/Sprzedawca – MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej 57, 62-081 Baranowo
2. Festiwal – Sunrise Festival 2023 w dniach 21-24 lipca 2023.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży Biletów.
4. Serwis – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów.
5. Użytkownik – osoba zarejestrowana w serwisie (posiada login i hasło do Serwisu) i posiadająca indywidualne konto w Serwisie.
6. Bilet – jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu, na określony obszar. Bilet jest w formie e-bilet (print@home) zawierającym dane Uczestnika oraz jego uprawnień (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu – dzień/dni Festiwalu).
7. Siła wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Imprezy, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. COVID-19) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, działania wojenne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu w terminie zaplanowanym.
8. Osoba pełnoletnia – osoba fizyczna, która ma skończone 18 lat lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia Festiwalu lub danego dnia Festiwalu ukończyła 18 lat i legitymuje się dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym ukończenie 18 roku życia lub z którego wynika ukończenie 18 roku życia (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, akt urodzenia).
9. Uczestnik Imprezy – osoba pełnoletnia, na którą został wystawiony Bilet.
10. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Serwisu określające jednoznacznie: ilość Biletów, sposób płatności, chęć otrzymania faktury, personalizacja Biletu/Biletów a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. Złożenie i realizacja zamówienia obejmuje kilka etapów, potwierdzanych przez Organizatora w panelu Użytkownika w Serwisie poprzez oznaczenie odpowiednio jako zamówienie nowe, opłacone/gotowe. Zamówieniem jest oświadczenie obejmujące wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim etapy.
12. Umowa – umowa sprzedaży Biletu/Biletów

I. Postanowienia ogólne

1. Logując się do Serwisu i korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik wyraża zgodę na to, by Organizator posługiwał się telefonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej dla celów korespondencyjnych (dobrowolnie).
3. Użytkownik korzysta z Serwisu w swoim imieniu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem rejestracji w Serwisie oraz dokonania zakupu Biletu/Biletów jest akceptacja niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wyżej wskazanych celów. W trakcie procesu rejestracji Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub partnerów Organizatora w celach marketingowych.
5. Jeżeli Organizator wskutek Zdarzenia Siły Wyższej nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Biletu, Organizator będzie zwolniony z wykonania wspomnianego zobowiązania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Imprezy, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika lub Uczestnika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora lub dokonania zwrotu środków finansowych z tytułu sprzedaży Biletu/Biletów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w procesie zakupu Biletu/Biletów, co uniemożliwia lub utrudnia realizację obowiązków przez Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu.

II. Zawarcie umowy

1. Sprzedawcą Biletów wstępu w Serwisie jest Organizator.
2. Użytkownik, w ramach jednego Zamówienia, może dokonać zakupu maksymalnie 10 Biletów.
3. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika, opłaceniu i po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora (lub operatora płatności) zakupu Biletu/Biletów na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4. Przez opłacenie Zamówienia należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty ceny Biletu/Biletów na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.
5. Sprzedawca zastrzega, iż Bilety dostępne są do ich wyczerpania.

III. Rejestracja w Serwisie i logowanie do Serwisu

1. Tylko zarejestrowany i zalogowany Użytkownik Serwisu może dokonać zakupu Biletu na Festiwal.
2. Rejestracja do Serwisu następuje poprzez utworzenie indywidualnego konta w Serwisie. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl podając dane: adres e-mail (który w czasie późniejszym staje się loginem do Serwisu), hasło, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Konto może zostać powiązane przez Użytkownika z kontem na portalu społecznościowym Facebook po uprzedniej pełnej rejestracji, aby ułatwić proces logowania w późniejszych etapach korzystania z Serwisu.
3. Logowanie do Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji do Serwisu. Logowanie następuje przez podanie przez Użytkownika loginu (jakim jest adres email) oraz hasła.
4. Użytkownik po zalogowaniu do panelu Użytkownika ma możliwość ustalenia stanu realizacji Zamówienia, pobrania zakupionych Biletu/Biletów w przypadku poprawnego opłacenia Zamówienia oraz ma możliwość pobrania faktury VAT, jeżeli dokonał opcji wyboru faktury VAT w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku wybrania takiej opcji, uzyskanie faktury w czasie późniejszym nie jest możliwe.

IV. Proces zakupu

1. Proces zakupu Biletu/Biletów możliwy jest po zalogowaniu na uprzednio zarejestrowane konto Użytkownika.
2. Użytkownik dokonuje wyboru produktów z listy prezentowanych i dostępnych na stronie internetowej. Wybór dotyczy Biletu/Biletów oraz produktów dodatkowych wg dostępności i wyboru Użytkownika.
3. Użytkownik zgłasza chęć otrzymania faktury (w przypadku braku wybrania tej opcji, otrzymanie faktury w czasie późniejszym nie jest możliwe), akceptuje wymagane Regulaminy oraz ma możliwość dobrowolnego wybrania formy kontaktu marketingowego.
4. Użytkownik zobowiązany jest spersonalizować zakupowany przez siebie Bilet/Bilety podając dane: data urodzenia (patrz Definicje pkt. 8), imię i nazwisko.
5. Dostępnymi formami płatności jest wyłącznie płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Link do dokonania płatności udostępniony jest w na stronie internetowej przy podsumowaniu zamówienia oraz w panelu Użytkownika jak i w mailu wysłanym przez Organizatora po potwierdzeniu przez Użytkownika złożenia Zamówienia.
6. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone w mailu przesłanym przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Przez zapłatę należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym PayU należącym do Organizatora.
7. Potwierdzenie zaksięgowania płatności przesyłane jest przez operatora płatności PayU.

V. Warunki dodatkowe

1. Użytkownik przed potwierdzeniem Zamówienia ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podanych danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w Systemie podczas rejestracji, w procesie dokonywania zakupu oraz w procesie personalizacji i aktywacji Biletu/Biletów.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż negatywne konsekwencje braku możliwości jednoznacznej identyfikacji danych podanych przez Użytkownika ponosi Użytkownik.
3. Po potwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego zmiany lub rezygnacji z zamówienia, musi zostać opłacone zgodnie z zamówieniem.
4. Wstęp na Festiwal przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik zobowiązany jest, przed wejściem na Festiwal lub teren Miasteczka Festiwalowego, wylegitymować się dokumentem tożsamości (patrz Definicje pkt. 8)celem potwierdzenia zgodności danych osobowych w dokumencie tożsamości z danymi osobowymi podanymi w procesie składania Zamówienia i spersonalizowanymi na Bilecie.
5. Organizator nie dopuszcza możliwości rozporządzania Biletem na rzecz osoby trzeciej przez co należy rozumieć w szczególności zakaz odsprzedaży lub nieodpłatnego przenoszenia biletu/ów na rzecz osoby/osób trzecich, których dane osobowe nie zostały ujawnione na Bilecie/Biletach. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi prawo wstępu na Festiwal i teren Miasteczka Festiwalowego bez prawa do żądania zwrotu zapłaconej ceny.
6. Organizator zastrzega jednoczenie, iż umożliwia jednorazową, odpłatną zmianę danych na spersonalizowanym i aktywowanym Bilecie po zalogowaniu do konta Użytkownika, oraz zapłaty opłaty za zmianę danych.
7. Bilet jest biletem jednorazowego użytku w danym dniu festiwalowym. Po wejściu na teren Festiwalu, przez co należy rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty, Uczestnik nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren Festiwalu po jego opuszczeniu.
8. Wykorzystując Bilet Uczestnik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora w szczególności Regulamin Festiwalu Sunrise 2023 oraz inne Regulaminy, jeżeli zostały lub zostaną wydane przez Organizatora w związku z Festiwalem.
9. Organizator odmawia sprzedaży Biletów oraz wstępu osobom wobec których wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach odbywania się imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
10. Organizator odmawia wstępu na Festiwal niepełnoletnim pomimo posiadania Biletu zakupionego zgodnie z Regulaminem, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej ceny.
11. Organizator wystawi fakturę VAT wyłącznie w przypadku wybrania tej opcji przez Użytkownika podczas składania Zamówienia w Serwisie bądź zgłoszenia żądania podczas zakupu Biletu/Biletów w wyznaczonych przez Organizatora punktach.

VI. Warunki sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży.

1. Sprzedaż Biletów oraz dodatkowych produktów w punktach sprzedaży wyznaczonych przez Organizatora rozpoczyna się od 19 lipca 2023 roku godz. 12:00 do 23 lipca 2023 roku godz. 23:59
2. Sprzedaż biletów w punktach sprzedaży następuje wg dostępności oraz do wyczerpania zapasów po cenach z dnia sprzedaży.
3. Organizator udostępni informację o lokalizacji punktów sprzedaży oraz godziny otwarcia punktów sprzedaży na stronie internetowej Festiwalu przed rozpoczęciem wydarzenia.
4. Płatność w punktach sprzedaży może następować gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. Do sprzedaży Biletów w punktach sprzedaży zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia pkt. VI niniejszego Regulaminu.

VII. Cena biletów i wartość Zamówienia

1. Rodzaje oraz ceny Biletów określa Organizator.
2. Ceny Biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cennik zawierający wykaz dostępnych Biletów wraz z cenami produktów dodatkowych Organizator udostępnia na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl.
4. Bilety mogą być sprzedawane w pulach, co oznacza, iż Organizator wystawia do sprzedaży określoną ilość biletów w określonej cenie, a po wyczerpaniu danej puli biletów, kolejna pula może zostać wystawiona po zmienionej cenie. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w każdy czasie bez podania przyczyny. O każdorazowej zmianie ceny biletów Organizator zawiadamia co najmniej na stronie internetowej Festiwalu oraz w aplikacji mobilnej wraz z podaniem nowej ceny biletów.
5. Organizator zastrzega, iż łączna wartość Zamówienia dokonywanego w Serwisie obejmuje cenę za Bilet/Bilety, produkty dodatkowe według wyboru Użytkownika.
6. Sprzedawca zastrzega, iż do łącznej wartości Zamówienia dokonywanego w Serwisie, będzie doliczona opłata serwisowa za obsługę Zamówienia.

VIII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika jest Organizator.
2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych, o których mowa w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest niezbędne i konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu/Biletów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówienia i w związku z zawarciem Umowy zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.bilety.sunrisefestival.pl
5. Organizator oraz Partnerzy handlowi Organizatora współpracujący przy organizacji Sunrise Festival, mogą wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Uczestnika w celach marketingowych i realizacji czynności marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu urządzeń teleinformatycznych pod warunkiem udzielenia osobnej zgody przez Użytkownika lub Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

IX. Przetwarzanie danych umożliwiających identyfikację Użytkownika

1. Niezależnie od postanowień punktu IX Regulaminu przebywanie na Festiwalu, stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika zapewniających jego identyfikację.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., zakres przetwarzanych danych identyfikujących Użytkownika lub Uczestnika w trakcie Imprezy obejmuje:
a) datę urodzenia,
b) imię i nazwisko,
c) wizerunek twarzy,
d) dane biometryczne (tylko po wyrażeniu osobnej zgody przez Uczestnika podczas zbierania danych na miejscu wydarzenia)

X. Zwroty

Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu zakupionego Biletu/Biletów. Prosimy o rozsądne dokonywanie zakupów.

XI. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu, w szczególności harmonogramu, składu artystów, kolejności ich wystąpienia lub długości ich występów bez prawa Użytkownika do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych błędnych danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika.

XII. Odstąpienie od umowy

Organizator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (t.j. z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 134 z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 wspomnianej wyżej ustawy.

XIII. Kontakt i korespondencja ze Sprzedawcą

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość kontaktu przez Użytkownika wyłącznie przez System.
2. Użytkownik ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą przez formularz kontaktowy dostępny w Systemie po zalogowaniu, z możliwością wyboru tematu kontaktu.
3. Sprzedawca udostępnia informacje o Festiwalu w Systemie i na stronie internetowej pod adresem: sunrisefestival.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
4. Organizator zastrzega, iż terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie uznaje się za zachowane, jeżeli korespondencja zostanie przez Użytkownika nadana najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Festivalu Sunrise, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia §6 Regulaminu Festiwalu Sunrise 2023 „Odwołanie Festiwalu” stosuje się odpowiednio.
3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej https://www.bilety.sunrisefestival.pl w trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie po realizacji Zamówienia Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

Regulamin festiwalu

Regulamin festiwalu Sunrise Festival 2023

Definicje

1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym SUNRISE FESTIVAL, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz organizację festiwalu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze należy przez to rozumieć: MDT Production Spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499859
b) Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
c) Bilecie należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu, na określony obszar. Bilet w formie print@home.
d) Festiwalu należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą Sunrise Festival 2023 (dalej Festiwal) w terminie od dnia 21 lipca 2023 roku do dnia 24 lipca 2023 roku w Podczelu k/Kołobrzegu
e) Miasteczku Festiwalowym należy przez to rozumieć miejsce organizacji Festiwalu – Podczele, teren byłego lotniska, w tym w szczególności Teren Festiwalu, przyległy parking, pole namiotowe, strefę gastronomiczną albo inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów, co zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu; Miasteczko Festiwalowe jest podzielone przez Organizatora na Strefy, do których dostęp dla danego Uczestnika uwarunkowany jest rodzajem zakupionego Biletu. Organizator udostępni mapę Miasteczka Festiwalu na stronie internetowej Sunrise Festival, w aplikacji mobilnej i na terenie Miasteczka Festiwalowego.
f) Terenie Festiwalu należy przez to rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty w czasie Festiwalu.
g) Uczestniku Festiwalu należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie imiennego Biletu.
h) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Sunrise Festival opublikowany pod adresem: https://bilety.sunrisefestival.pl.
i) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Festiwalu uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
j) Służbach informacyjnych należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Festiwalu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Miasteczku Festiwalowym, w tym na Terenie Festiwalu, w szczególności informując o przyjętych przez Organizatora rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
k) Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Festiwalu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, którzy w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Festiwal oraz na terenie Miasteczka Festiwalowego.

1. Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).
2. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego ma wyłącznie osoba, której dane osobowe zostały zakodowane na Bilecie i nastąpiła pozytywna weryfikacja danych osobowych przez służby porządkowe.
3. Wstęp na Teren Festiwalu jest jednorazowy w danym dniu Festiwalu. Oznacza to, że po wejściu na Teren Festiwalu Uczestnik Festiwalu nie będzie miał prawa ponownego wejścia na Teren Festiwalu po jego opuszczeniu.
4. Bilety na udział w Festiwalu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://bilety.sunrisefestival.pl począwszy od 1 marca 2023 do 24 lipca 2023 roku. Bilety będą również do nabycia począwszy od dnia 20 lipca 2023 roku w Kołobrzegu w punktach sprzedaży, których lokalizacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Sunrise Festival oraz w aplikacji mobilnej. Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów. Możliwa jest całkowita wyprzedaż biletów przed festiwalem, w takim przypadku kasy w Kołobrzegu nie zostaną otwarte.
5. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Miasteczka Festiwalowego i udziału w Festiwalu.
6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.
7. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.
8. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
9. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
 sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
 wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
 okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
 umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
 niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Miasteczka Festiwalowego;
 nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
k) osobom niepełnoletnim,
l) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki Sunrise Festival.

2. Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

1. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator utrwala również przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i kolejnych edycji Festiwalu w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Festiwalu.
4. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

3. Organizacja festiwalu

1. Każdy dzień Festiwalu rozpoczyna się o godzinie: 18.00.
2. Każdy dzień Festiwalu kończy się najpóźniej o godzinie: 05.00
3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Festiwalu koszt zakupu Biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: https://bilety.sunrisefestival.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu, w tym w szczególności godzin występu poszczególnych wykonawców, kolejności występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.
6. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Festiwalu z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
7. Organizator informuje, iż mapa Miasteczka Festiwalowego wraz z programem na każdy dzień Festiwalu opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

4. Forma płatności

Szczegółowe zasady i formy płatności obowiązujące w czasie Festiwalu zostaną uregulowane w osobnym regulaminie i udostępnione Uczestnikom przed rozpoczęciem wydarzenia.

5. Odowołanie Festiwalu

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
2. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.
3. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.Sunrisefestival.pl lub bezpośrednio w trakcie trwania Festiwalu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.

6. Bezpieczeństwo Festiwalu

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
5. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Miasteczka Festiwalowego:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
c) Strefa VIP,
d) Wejścia i wyjścia głównego,
e) Teren Pola Namiotowego,
f) Teren Parkingów,
g) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
h) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
7. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Miasteczka Festiwalowego, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7. Służby porządkowe

1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Miasteczka Festiwalowego osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Festiwalu posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.
5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Festiwalu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Miasteczka Festiwalowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Miasteczka Festiwalowego zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

8. Zakazy

1. Na teren Miasteczka Festiwalowego zakazane jest:
a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 10 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”,
b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
d) wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol, z zastrzeżeniem postanowienia pkt III.7.l Regulaminu Pola Namiotowego,
e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
f) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
g) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
h) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Miasteczka Festiwalowego;
2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Miasteczka Festiwalowego, itp.
3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Miasteczka Festiwalowego.
6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Miasteczka Festiwalowego.
7. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na terenie Miasteczka Festiwalowego lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej,
b) w punktach informacyjnych na Terenie Festiwalu
3. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: sunrisefestival.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
5. Organizatora zastrzega, iż szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Festiwalu w poszczególnych Strefach Miasteczka Festiwalowego, m.in. na polu namiotowym i parkingu, zostaną uregulowane w osobnych regulaminach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie:
a) w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu,
b) w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mających znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Miasteczka Festiwalowego w czasie Festiwalu,
c) ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, mające miejsce po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.
7. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Regulamin pola namiotowego

Regulamin pola namiotowego SunCity – Sunrise Festival 2023

I. Postanowienia ogólne:

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: Sunrise Festival 2023, która odbędzie się w dniach 21-24 lipca 2023 roku, z okresem działania pola namiotowego w dniach 20 lipca 2023 godz. 12:00 do 24 lipca 2023 godz. 20:00 w Kołobrzegu, Lotnisko – Bagicz, (zwanej dalej: Imprezą), tj. przez: MDT Production sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie (62-081) przy ul. Wypoczynkowej 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000499859, (zwaną dalej: Organizatorem).
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na terenie pola namiotowego w okresie jego działania, określonym w pkt. 1. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom przebywającym na terenie pola namiotowego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie pola namiotowego i korzystania przez nie z terenu wydzielonego na obszar pola namiotowego, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników podczas przebywania na terenie pola namiotowego w związku z nabyciem odpowiedniego biletu wstępu.
4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
Bilet oznacza jednorazowe uprawnienia określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu lub dniach, na określony obszar. Bilet podlega wymianie na Opaskę przed pierwszym wejściem na teren Miasteczka Festiwalowego w miejscu wskazanym przez Organizatora.
Opaska oznacza kolorowa opaskę dotycząca indywidualnych uprawnień Uczestnika Festiwalu (dostęp do wyznaczonych stref, informacja o dacie ważności Biletu – dzień/dni Festiwalu). Z Opaski może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Opaski powoduje utratę jej ważności. Zakazane jest odstępowanie Opaski osobom trzecim.
Służby informacyjne oznaczają osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Festiwalu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Miasteczku Festiwalowym, w tym na Terenie Festiwalu, w szczególności informując o przyjętych przez Organizatora rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
Służby Porządkowe oznaczają powołane przez Organizatora osoby agencji ochrony osób lub mienia, legi tymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pola namiotowego, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren pola namiotowego. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
Recepcja Terenu Pola Namiotoweg oznacza wyznaczony przez Organizatora punkt w którym osoby korzystające z pola muszą się zameldować w dniu przyjazdu i wymeldować jeśli wymaga tego standard pola z jakiego korzysta Uczestnik.
Obsługa Terenu Pola Namiotowego oznacza osoby wyznaczone przez Organizatora upoważnione do prowadzenia Recepcji Terenu Pola Namiotowego, podejmowania działań mających na celu zachowanie porządku organizacyjnego Pola Namiotowego określonego w niniejszym Regulaminie oraz dbałości o bezpieczeństwo osób i mienia na Terenie Pola Namiotowego przy wsparciu Służb Porządkowych i Informacyjnych.
Teren Pola Namiotowego oznacza wyznaczony przez Organizatora fragment terenu Lotniska – Bagicz, na którym znajduje się pole namiotowe lub inne miejsce, na które pole namiotowe może zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą. Granice pola namiotowego wyznaczają płoty lub barierki tymczasowe.
Uczestnik oznacza osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie ważnego, imiennego Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być wyłącznie osoba pełnoletnia powyżej 18-tego roku życia.

II. Wstęp na pole namiotowe:

1. Wstęp na Teren Pola Namiotowego jest płatny, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu nieuszkodzoną i w odpowiednim kolorze Opaskę umocowaną trwale na ręku.
2. Każdy Uczestnik przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości odpowiednim dokumentem ze zdjęciem oraz zameldowaniem się w Recepcji Terenu Pola Namiotowego.
3. Każde wejście/wyjście z Terenu Pola Namiotowego musi być potwierdzone przez Uczestnika poprzez okazanie Opaski na bramkach kontrolnych.
4. Na Terenie Pola Namiotowego wyodrębnione są następujące typy powierzchni:
a) pole typu STANDARD o powierzchni użytkowej max. 3×3 m (namiot we własnym zakresie)
b) pole typu PREMIUM o powierzchni użytkowej max. 6×6 m (w tym namiot Sunrise)
c) pole typu VIP o powierzchni rekreacyjnej max. 5×5 m i przy tym 25m2 (namiot Sunrise)
5. Przed pierwszym wejściem na Teren Pola Namiotowego Uczestnik w Recepcji Terenu Pola Namiotowego otrzymuje możliwość wyboru miejsca na wykupionym typu pola. Obsługa Terenu Pola Namiotowego, Służby Informacyjne lub Porządkowe, w imieniu Organizatora, ze względów bezpieczeństwa innych osób przebywających na Terenie Pola Namiotowego lub pot r zebę zachowania porządku organizacyjnego Pola Namiotowego, może nakazać Uczestnikowi zmianę zajętego miejsca w ramach wybranego typu pola.
6. Zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego w Recepcji Terenu Pola Namiotowego rozpoczyna się w czwartek 20 lipca 2023 roku o godzinie 12.00 a kończy się w piątek 21 lipca 2023 o godzinie 22.00. Organizator zastrzega, iż po zakończeniu zakwaterowania we wskazanym wyżej terminie, zakwaterowanie na Terenie Pola Namiotowego nie będzie dostępne, bez prawa do żądania od Organizatora zwrotu środków finansowych lub jakiegokolwiek odszkodowania.
7.Warunkiem zakwaterowania w strefie PREMIUM lub VIP na Terenie Pola Namiotowego jest uiszczenie na rzecz Organizatora, przy zakwaterowaniu, kaucji płatnej w gotówce tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń namiotu Sunrise wyrządzonych przez Uczestników. Kaucja zostanie zwrócona przez Organizatora przy wykwaterowaniu po potwierdzeniu braku szkód. W przeciwnym razie Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę kaucji na pokrycie szkód wyrządzonych przez Uczestników.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz nocowania w pojazdach pozostawionych na parkingu przyległym do Terenu Pola Namiotowego oraz w pojazdach zaparkowanych na terenie całego osiedla Podczele. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Organizator ma prawo nałożyć na osobę naruszającą ten zakaz karę finansową w wysokości do 10,000zł (dotyczy parkingu przyległego do Terenu Pola Namiotowego jak i samego Terenu Pola Namiotowego).
9. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 1 powyżej, Organizator może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego lub wydalić z Terenu Pola Namiotowego, z jednoczesnym anulowaniem prawa wstępu na teren Imprezy do końca jej trwania:
a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. II. par. 1-2 Regulaminu,
b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, napoje alkoholowe, przy czym w przypadku napojów alkoholowych z wyjątkiem dozwolonej ilości określonej w niniejszym Regulaminie,
d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
e) osobie dopuszczającej się aktów wandalizmu, niszczenia mienia Organizatora lub osób trzecich,
f) osobie naruszającej nietykalność cielesną lub dobra osobiste innych Uczestników, Organizatora lub wszelkich innych osób trzecich.
10. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Teren Pola Namiotowego oraz wydalić z Terenu Pola Namiotowego osoby:
a) nie posiadające Opaski,
b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
c) nie posiadające dokumentu tożsamości,
d) niepełnoletnie,
e) które dopuściły się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zakłóciły porządek publiczny.
11. Ocena przesłanek, o których mowa w pkt. 8-9 powyżej oraz ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego jak i samego Organizatora.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie pola namiotowego:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Pola Namiotowego oraz porządek na Terenie Pola Namiotowego w okresie jego działania opisanym w pkt. I. par.1 niniejszego Regulaminu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie pomocy medycznej czynnej 24h/dobę oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
2. Organizator zapewnia udogodnienia dla Uczestników uprawnionych do wstępu na Teren Pola Namiotowego:
a) parking (poza Terenem Pola Namiotowego) dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t (wyłączając z tego pojazdy typu camper, na parkowanie których obowiązuje bezwzględny zakaz) – opłata za każdy wjazd w zależności o typu prakingu wynosi 50PLN/pojazd/dzień,
b) płatny depozyt – w ograniczonej ilości, dostępny wg pierwszeństwa (więcej informacji na stronie Organizatora),
c) węzły sanitarne (umywalki, toalety) oraz bezpłatne prysznice,
d) punkty gastronomiczne w określonych godzinach:
– kuchnia polska (śniadania, pełen serwis obiadowy)
– fast food (zapiekanki, hot-dogi, frytki, kebab, burger, drób)
– grill
– kawiarnia (słodkości, kawa, herbata)
– bar (piwo, kawa, herbata, napoje zimne).
3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz Obsługi Terenu Pola Namiotowego. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Pola Namiotowego obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Pola Namiotowego, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Festiwalu.
5. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z udostępnionych przez Organizatora udogodnień i infrastruktury wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
6. Uczestnicy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Pola Namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku Opaskę. Brak Opaski lub posiadanie zerwanej/uszkodzonej Opaski jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Pola Namiotowego. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Opaski (na Terenie Pola Namiotowego), Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Obsługi Terenu Pola Namiotowego wraz z uszkodzoną Opaską, w celu jej wymiany na nową. Wymianie podlegają wyłącznie Opaski uszkodzone na Terenie Pola Namiotowego. Samowolne opuszczenie Terenu Pola Namiotowego z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia Obsługi Terenu Pola Namiotowego oraz Służb Porządkowych Pola Namiotowego jest równoznaczne z rezygnacją przebywania na Terenie Pola Namiotowego.
7. Na Terenie Pola Namiotowego zabrania się:
a) palenia ognisk;
b) używania otwartego ognia w namiotach;
c) rozstawiania namiotów poza zatwierdzonymi lub udostępnionymi przez Organizatora powierzchniami;
d) używania butli gazowych;
e) grillowania;
f) podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) zakłócania porządku; obowiązuje zakaz słuchania głośnej muzyki i hałasowania w sposób uniemożliwiający korzystanie z Pola Namiotowego przez innych Uczestników;
h) niszczenie infrastruktury, zieleni, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Pola Namiotowego itp.;
i) zaśmiecania Terenu Pola Namiotowego;
j) wnoszenia napojów alkoholowych, z wyjątkiem zakupionych na terenie miasteczka festiwalowego SunCity;
k) wnoszenia żywności, z wyjątkiem przekąsek w postaci słodyczy, chipsów, paluszków itp.;
l) wnoszenia napojów bezalkoholowych, z wyjątkiem napojów w opakowaniach plastikowych lub aluminiowych w ilości 6 sztuk o pojemności 2l/szt. jednorazowo na osobę przy zakwaterowaniu;
m) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
n) wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Pola Namiotowego, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów;
o) wjazdu oraz parkowania samochodów, camperów, przyczep campingowych, motocykli oraz wszelkich innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych;
p) wnoszenia i posiadania materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju broni,
r) prowadzenia, bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej, agitacyjnej oraz promocyjnej na Terenie Pola Namiotowego,
s) wnoszenia tzw. „selfie stick”.
8. Organizator ustala bezwzględną ciszę nocną w godzinach 5.00 – 9.00.
9. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w czasie działania Pola Namiotowego, mogących stwarzać zagrożenie podtopienia namiotów znajdujących się na Terenie Pola Namiotowego, które zostały rozstawione przez Uczestników, Organizator wyraża zgodę na kopanie dołków i rowów odwadniających, pod warunkiem, że Uczestnik doprowadzi uprzednio zmodyfikowany teren do stanu pierwotnego, przed upływem okresu, w którym Uczestnik ma zezwolenie na wstęp na Teren Pola Namiotowego.
10. Służby Porządkowe i Informacyjne lub Obsługa Terenu Pola Namiotowego legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu , są uprawnione do:
a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Pola Namiotowego, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Pola Namiotowego;
d) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
11. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Terenie Pola Namiotowego członek Służb Porządkowych lub Obsługi Terenu Pola Namiotowego w tym osoby wyznaczone z ramienia Organizatora dokonuje przez sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważną Opaskę.
13. Służby Porządkowe uprawnione są w uzasadnionych i przewidzianych prawem przypadkach do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Pola Namiotowego jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Teren Pola Namiotowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z Terenu Pola Namiotowego.
15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
16. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Pola Namiotowego, przebywania na nim lub osobom usuniętym z Terenu Pola Namiotowego zgodnie z Regulaminem z uwagi na jego naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet lub jakiekolwiek odszkodowanie.
17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe osobom przebywającym na Terenie Pola Namiotowego poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy Obsługi Terenu Pola Namiotowego, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
18. W przypadku powstania szkody z winy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia osoby odpowiedzialnej kwotą stanowiącą równowartość szkody.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione na Terenie Pola Namiotowego przedmioty.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej: sunrisefestival.pl
b) przy wejściach na Teren Pola Namiotowego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Festiwalu Sunrise Festival 2023 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W sprawach spornych, w tym nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzja Organizatora, wydana zgodnie z przepisami prawa, jest wiążąca i ostateczna.
5.Organizator zastrzega, iż odwołanie Imprezy jest jednoznaczne z odwołaniem organizacji Pola Namiotowego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie:
a) w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
b) w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mających znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Pola Namiotowego;
c) ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, mające miejsce po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.
7. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.