Terms and Conditions

This post is also available in: plpolski

Regulaminie Festiwalu

§ 1 DEFINICJE
1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym SUNRISE FESTIVAL, w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz organizację festiwalu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze należy przez to rozumieć: MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-467) przy ul. Zakopiańskiej 202 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000499859,
b) Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504,
c) Bilecie należy przez to rozumieć: dokument uprawniający do wstępu oraz uczestnictwa w festiwalu w zakresie określonym szczegółowo w przedmiotowym dokumencie oraz Regulaminie korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów.
d) Festiwalu należy przez to rozumieć: Imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą Sunrise Festival 2016 (dalej Festiwal) w terminie od dnia 22.07.2016 roku do dnia 24.07.2016 roku w Kołobrzegu, miasto w północno – zachodniej Polsce, województwo zachodniopomorskie powiat: kołobrzeski;
e) Miejsce organizacji festiwalu należy przez to rozumieć: Amfiteatr w Kołobrzegu przy ul. Fredry 1; 78-100 Kołobrzeg inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów co zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu;
f) Uczestniku Festiwalu należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie Biletu.
g) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów opublikowany pod adresem: bilety.sunrisefestival.pl.
h) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Festiwalu uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, którzy w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Festiwal.
4. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Festiwalu w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 ZASADY OGÓLNE
1. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie pełnoletniej (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów) , posiadającej Bilet oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletniości.
2. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Biletem.
3. Wstęp na Teren Festiwalu ma wyłącznie osoba, która imiennie została wskazana na bilecie i nastąpiła pozytywna weryfikacja danych osobowych przez służby porządkowe.
4. Bilet wstępu jest biletem jednorazowego użytku. Po wejściu za okazaniem biletu na teren imprezy Uczestnik Festiwalu nie będzie miał prawa ponownego wejścia na teren imprezy po jego opuszczeniu.
5. Bilety na udział w Festiwalu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej bilety.sunrisefestival.pl. Bilety będą również do nabycia w kasie Festiwalu w dniach od 19 lipca do 24 lipca 2016 roku.
6. Zakazane jest rozporządzenie biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę.
7. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku.
8. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.
9. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
10. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na Teren Festiwalu albo nakazać niezwłoczne opuszczenie Festiwalu:
a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
• sprawdzenia uprawnień do przebywania na Festiwalu,
• wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
• okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
• umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu,
• niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;
• nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
k) osobom niepełnoletnim.

§ 3
1. Każda osoba, która nabyła Bilet wstępu na Festiwal zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem. Zakup Biletu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego Postanowień bez zastrzeżeń.
2. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
3. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Uczestnik Festiwalu dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach Organizatora oraz sponsorów.
5. Każdy Uczestnik Festiwalu poprzez uczestnictwo w Festiwalu wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na Terenie Festiwalu, a następnie na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, które nie zostały użyte w celach reklamowych przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

§ 4 ORGANIZACJA FESTIWALU
1. Festiwal (każdy dzień) rozpoczyna się o godzinie: 17.00
2. Zakończenie Festiwalu (każdego dnia) przewidziane jest na godzinę: 05.00
3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Festiwalu Organizator zwraca Uczestnikom imprezy koszt zakupu biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: bilety.sunrisefestival.pl.
5. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Festiwalu z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
6. Organizator informuje, iż mapa terenu Festiwalu wraz z programem na każdy dzień Festiwalu dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu oraz nieodpłatnie przy wejściu na teren Festiwalu w każdym dniu Festiwalu.

§ 5 ODOWŁANIE FESTIWALU, ZMIANA CZASU, MIEJSCA
1. Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy (nie dotyczy zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania Dowodu Zakupu Biletu celem uzyskania zwrotu pieniędzy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www. Sunrisefestival.pl.
4. Postanowienia w zakresie reklamacji i zwrotów zawiera Regulamin sprzedaży biletów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej ani osób trzecich.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO FESTIWALU
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
c) zmianę miejsca Festiwalu na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba bez podania przyczyny.
2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu zobowiązani są posiadać ważny dokument uprawniający do uczestnictwa w Festiwalu – Bilet. Uczestnik nie posiadający Biletu, albo posiadający Bilet uszkodzony, nie zostanie wpuszczony na Teren Festiwalu lub zostanie wydalony z Terenu Festiwalu.
5. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
6. Organizator wyznacza strefy podziału Festiwalu zgodnie z Planem ogłoszonym przed wejściem na Festiwal, w szczególności:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
c) Strefa VIP,
d) Wejścia i wyjścia głównego,
e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
f) Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7 SŁUŻBY PORZĄDKOWE
1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) wzory biletów,
c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez:
a) sprawdzenie, czy Uczestnik Festiwalu posiada ważny Bilet,
b) porównanie okazanego Biletu ze wzorem.
5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Festiwalu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z miejsca przeprowadzania Festiwalu.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Festiwal lub przebywania na niej lub Uczestnikom usuniętym z Terenu Festiwalu zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

§ 8 ZAKAZY
1. Na Teren Festiwalu zakazane jest:
a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd.
b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac,
c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
d) wnoszenie własnych napojów,
e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
f) Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
g) wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Festiwalu;
2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu.
6. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej
b) w punktach informacyjnych na Terenie Festiwalu,
c) w kasach biletowych na Terenie Festiwalu,
4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres : MDT Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Zakopiańska 202, 60-467 Poznań, skrytka pocztowa 16, 60-959 Poznań 2.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku.